• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี
  • ISBN :978-616-398-620-7
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 716
  • ขนาดไฟล์ : 21.71 MB
หนังสือเรื่อง การออกแบบนวัตกรรมอาหาร (Food Innovation Design) เล่มนี้ได้เรียบเรียงโดยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี สาขาวิชาเทคโนโลยพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหนังสือที่มีรายละเอียดของเนื้อหาสมบูรณ์มาก เนื่องจากผู้เรียบเรียงมี ประสบการณ์ทั้งการสอนและทำงานวิจัยด้านกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมาเป็นเวลานาน ทำให้ในหนังสือมีเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและมีตัวอย่างกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชนิด ต่าง ๆ จากผลงานวิจัยมาอธิบายประกอบอีกหลายชนิด เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้อย่างชัดเจน จึงเป็น ประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่ต้องการศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบนวัตกรรมอาหารที่มีแนวคิด กระบวนการ และขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
1 นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหาร 17
1.1 บทนำ 19
1.2 การขยายตัวของอุตสาหกรรมเกษตร 26
1.3 แนวโน้มอุตสาหกรรมเกษตรในอนาคต 27
1.3.1 การเรียนรู้ในอดีต และความเป็นไปได้ในการพัฒนา 28
1.3.2 ปัจจัยที่มีต่อภาพลักษณ์ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคต 34
1.3.2.1 การตระหนักทางสังคม 35 1.3.2.2 ความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและมลภาวะ 35
1.3.2.3 ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตน้อยที่สุด 36
และต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติ
1.3.2.4 การเปลี่ยนแปลงนิสัยในการบริโภค 37
1.3.2.5 พฤติกรรมการบริโภคเชิงมังสวิรัติ 37
1.3.2.6 ผลกระทบจากเทคโนโลยี 37