• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : อรัญญา ศิริผล
  • ISBN :9786163986009
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 170
  • ขนาดไฟล์ : 4.32 MB
มานุษยวิทยานิเวศ พัฒนาการแนวคิดและข้อถกเถียง
คํานิยม I
เกริ่นนํา II
สารบัญ III
สารบัญภาพ IV
สารบัญตาราง V
บทนํา ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 1
บทที่ 1 นิเวศวิทยาวัฒนธรรม : พัฒนาการแนวคิดทฤษฎีร่วมสมัย 17
บทที่ 2 นิเวศวิทยาชาติพันธุ์ 39
บทที่ 3 แนวคิดเทคโนโลยีนิยมกับแนวคิดนิเวศนิยม 57
บทที่ 4 นิเวศวิทยาการเมือง 81
บทที่ 5 หลังโครงสร้างนิยมกับการสร้างตัวตนรู้คิดทางสิ่งแวดล้อม 103
บทสรุปส่งท้าย 123
บรรณานุกรม 133
ภาคผนวก 143