• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รศ.น.สพ.ดร. ฉัตรโชติ ทิตาราม
  • ISBN :9786163985866
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 206
  • ขนาดไฟล์ : 13.42 MB
หนังสือเวชศาสตร์ในช้างเล่มนี้เขียนขึ้นโดยใช้ข้อมูลจากตัวอย่างงานวิจัย และจากประสบการณ์ในพื้นที่ที่ผู้เขียนได้ปฏิบัติงานในการออกตรวจรักษาช้างชันสูตร ซากช้าง รวมทั้งสอนและวิจัยเกี่ยวกับช้างมาเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายให้ นายสัตวแพทย์ สัตวแพทย์ นักศึกษา สัตวแพทย์ นักขีววิทยา และผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับช้างได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และปฏิบัติงาน ในหนังสือเล่มนี้จะเน้นความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานโดยตรงกับช้าง โดยมีหลักการว่า "การปฏิบัติงานกับช้างทุกครั้งจะต้องมีควาญช้างอยู่เสมอ" ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เขียนเน้นย้ำถึงความสำคัญของควาญช้างในการควบคุมดูแล และ คอยระวัง รวมทั้งบอกถึงอาการ ลักษณะนิสัยของช้างที่นายสัตวแพทย์ต้องปฏิบัติงานด้วย ซึ่งจะเป็นสิ่งที่เตือนให้ผู้ปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์และเวชปฏิบัติกับช้างพึงระวังตัวไม่บาดเจ็บจากการถูกช้างทำร้ายขณะปฏิบัติงาน
คํานิยม I
คํานำ (ครั้งที่ 2) II
คำนำ (ครั้งที่ 1) III
สารบัญ V
สารบัญภาพ X
สารบัญตาราง XIV
บทที่ 1 บทนำ 1
- ปัญหาปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับช้าง 3
- ปัญหากายวิภาคและสรีรวิทยาของช้างที่แตกต่างจากสัตว์อื่น 3
- ปัญหาสุขภาพ 4
- ปัญหาการเก็บและส่งตัวอย่างที่ผิดพลาด 4
- เอกสารอ้างอิง 5