• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : รศ.ดร.ภัทรินี ไตรสถิตย์
  • ISBN :9786163985668
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 398
  • ขนาดไฟล์ : 4.85 MB
หนังสือเล่มนี้จุดมุ่งหมายที่จะนำเสนอแนวคิดทางชีวสถิติและทางวิทยาการระบาด รวมถึงความเข้าใจความจำเป็นในการมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานต่างๆ ที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาในการนำผลงานงานวิจัยจริงมาประกอบการอธิบาย ยกเป็นตัวอย่างเพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจประเด็นต่างๆได้ง่ายขึ้น
คำนำ I
สารบัญ II
สารบัญภาพ IX
สารบัญตาราง
บทที่ 1 แนวคิดทางชีวสถิติ 1
1.1 ความไม่แน่นอนและความน่าจะเป็น 2
1.2 นิยามของประชากร ตัวอย่างและตัวอย่างสุ่ม 4
1.3 ความเอนเอียงและความผันแปร 5
1.4 ข้อมูลและชนิดของตัวแปร 6
1.5 ปัจจัยกวนและอันตรกิริยา 7
1.6 สถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน 13
1.7 การทดสอบสมมติฐานและค่าพี 14
แบบฝึกหัดท้ายบท 21
เอกสารอ้างอิง 22
เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท 23