• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SE-ED
  • Author : ผศ.ดร. รัตมณี นันทสาร
  • ISBN :9786164384521
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 468
  • ขนาดไฟล์ : 26.00 MB
วิศวกรรมฐานราก (PDF) หนังสือเล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบในการเรียนการสอนรายวิชาวิศวกรรมฐานราก ตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โดยเนื้อหาได้กล่าวถึง ชั้นดินตามธรรมชาติและการสำรวจชั้นดิน ฯลฯ ผู้เขียน ผศ.ดร. รัตมณี นันทสาร สารบัญ บทที่ 1 ชั้นดินตามธรรมชาติและการสำรวจชั้นดิน (Natural Soil Deposits and Subsoil Exploration) บทที่ 2 ฐานรากตื้น: กำลังรับน้ำหนักประลัย (Shallow Foundations: Ultimate Bearing Capacity) บทที่ 3 การประมาณค่าการทรุดตัวของฐานรากตื้น (Shallow Foundations: Allowable Settlement) บทที่ 4 การออกแบบฐานรากแพปูพรม (Mat Foundation) บทที่ 5 การออกแบบฐานรากเสาเข็ม (Pile Foundations) บทที่ 6 แรงดันดินด้านข้าง (Lateral Earth Pressure) บทที่ 7 กำแพงกันดิน (Retaining Walls) บทที่ 8 กำแพงเข็มพืด (Sheet Pile Walls) บทที่ 9 แผงค้ำยันกำแพงเข็มพืด (Braced Cuts) บทที่ 10 การปรับปรุงคุณภาพของดิน (Soil Improvement) ข้อมูลเพิ่มเติม ตำราเล่มนี้ไดเรียบเรียงขึ้นเพื่อใชประกอบในการเรียนการสอนรายวิชาวิศวกรรมฐานรากตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเนื้อหาได้กล่าวถึง ชั้นดินตามธรรมชาติและการสำรวจชั้นดิน กำลังรับน้ำหนักบรรทุกของฐานรากตื้น การทรุดตัวของฐานรากตื้น การออกแบบฐานรากปูพรม การออกแบบฐานรากเสาเข็ม แรงดันดินด้านข้างกำแพงกันดิน กำแพงเข็มพืด แผงค้ำยันกำแพงเข็มพืด และการปรับปรุงคุณภาพดิน โดยผู้เขียนมีความตั้งใจ ในการอธิบายถึงหลักการในการออกแบบงานวิศวกรรมฐานรากในขั้นพื้นฐาน เพื่อใหนักศึกษาไดเขาใจโดยง่าย และสามารถนำหลักการพื้นฐานนี้ไปประยุกต์ใช้ในงานจริงได้
บทที่ 1 ชั้นดินตามธรรมชาติและการสำรวจชั้นดิน (Natural Soil Deposits and Subsoil Exploration)
บทที่ 2 ฐานรากตื้น: กำลังรับน้ำหนักประลัย (Shallow Foundations: Ultimate Bearing Capacity)
บทที่ 3 การประมาณค่าการทรุดตัวของฐานรากตื้น (Shallow Foundations: Allowable Settlement)
บทที่ 4 การออกแบบฐานรากแพปูพรม (Mat Foundation)
บทที่ 5 การออกแบบฐานรากเสาเข็ม (Pile Foundations)
บทที่ 6 แรงดันดินด้านข้าง (Lateral Earth Pressure)
บทที่ 7 กำแพงกันดิน (Retaining Walls)
บทที่ 8 กำแพงเข็มพืด (Sheet Pile Walls)
บทที่ 9 แผงค้ำยันกำแพงเข็มพืด (Braced Cuts)
บทที่ 10 การปรับปรุงคุณภาพของดิน (Soil Improvement)