• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : DHARMNITI
  • Author : ธรรมนิติเพรส
  • ISBN :978-616-302-199-1
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 142
  • ขนาดไฟล์ : 4.72 MB
ชวนคุยชวนคิดประสานักบัญชี
สินค้าคงเหลือ: หลักบัญชีกับหลักภาษีอากร ความเหมือนที่แตกต่าง 8
สัญญาเช่ากับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ...ไม่ยากอย่างที่คิด 26
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกับ หลักภาษีอากร : ความเหมือนที่แตกต่าง 50
รับรู้รายได้ตามมาตรฐานใหม่ ...ถึงจะยาก แต่น่าสนใจ 66
ข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย 76
สาธารณะและข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่16 แตกต่างกันจริง ?
งบการเงินรวม : ตัวอย่างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น 112