• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล
  • ISBN :9786163984708
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 444
  • ขนาดไฟล์ : 8.00 MB
หนังสือเศรษฐศาสตร์การจัดการเล่มนี้เป็นการนำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ทั้งเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคและมหภาคมาประยุกต์เพิ่มเติมกับศาสตร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการ เศรษฐมิติ เพื่อทำการบริหารจัดการกิจการได้อย่างเหมาะสมและสามารถบรรลุเป้าหมายของกิจการ สาระสำคัญในหนังสือเล่มนี้จึงประกอบไปด้วย การหาคู่สูงสุด เช่น การหากำไรสูงสุดและค่าต่ำสุด เช่น การหาต้นทุนต่ำสุด การประมาณค่าสมการอุปสงค์ สมการต้นทุน ด้วยวิธีการคำนวณและการใช้โปรแกรมเอ็กเซล (Excel) ในการช่วยหาคำตอบและทฤษฎีและตัวแปรทางเศรษฐศาสตรมหภาคที่เจ้าของกิจการควรจะทำความเข้าใจ ตลอดจนโครงสร้างตลาด และการวิเคราะห์โครงการ ทั้งโครงการของเอกชนและโครงการของรัฐบาล หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่เรียนพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคมาแล้ว และนักศึกษาระดับปริญญาโท เนื่องจากมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ เช่น เศรษฐมิติ มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การจัดการ
บทที่ 1 บทนำ. 2
บทที่ 2 การวิเคราะห์อุปสงค์. 24
บทที่ 3 การประมาณและการพยากรณ์อุปสงค์. 64
บทที่ 4 การผลิตและต้นทุน. 134
บทที่ 5 การประมาณและการพยากรณ์ต้นทุน. 172
บทที่ 6 ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ และตลาดผูกขาด. 206
บทที่ 7 ตลาดผู้ขายน้อยรายและตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด. 246
บทที่ 8 การวิเคราะห์โปรแกรมเชิงเส้น. 278
บทที่ 9 การกำหนดราคาสินค้าต้นทุน. 312
บทที่ 10 การประเมินโครงการภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน. 344
บรรณานุกรม. 407
ดัชนี. 411