• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยเดช อัครโพธิวงศ์
  • ISBN :978-616-398-454-8
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 168
  • ขนาดไฟล์ : 52.74 MB
คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ มหาอินทร์ เรือนไม้อายุกว่าร้อยปี เป็นหลักฐานทางประวัติประเภทเรือนพักอาศัยสำหรับคนชั้นสูงแห่งสังคมล้านนาที่ยังคงความสมบูรณ์และหลงเหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่งในกลางเวียงเชียงใหม่ ปัจจุบันคุ้มเจ้าฯ แห่งนี้อยู่ในความครอบครองของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การดูแลของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หนังสือที่อาจารย์ปิยเดช อัครโพธิวงศ์ และทีมงานทำออกมานี้ เป็นการแสดงถึงการสำรวจ สืบค้น อย่างมุ่งมั่น จริงจัง ภายใต้งบประมาณอันจำกัดเพื่อที่จะพาคุณค่าในมิติต่างๆ ของสถาปัตยกรรมคุ้มเจ้าฯ ออกมาให้ปรากฏไม่ว่าจะเป็นมิติทางประวัติศาสตร์ที่คุ้มแห่งนี้ ตกทอดผ่านมือมาจากรุ่นสู่รุ่น มีการปรับปรุงเรือนเป็นระยะสอดคล้องกับการใช้งานไปในแต่ละยุคสมัย มิติด้านวัสดุและเทคนิคการก่อสร้างที่สะท้อนภูมิปัญญาของช่างฝีมือทั้งช่างไม้และช่างปูน ทั้งช่างล้านนาและช่างจีน มิติทางด้านความงามของสัดส่วน รูปทรง ที่เหมาะเจาะพอดี ความงามของการอยู่ร่วมกันของวัสดุไม้กับปูน ที่ผสมผสานรูปแบบล้านนากับตะวันตก ตลอดจนความงามความพอดีขอลวดลายประดับของอาคาร หนังสือเล่มนี้จึงเปรียบเหมือนตัวกลางพาให้ผู้ที่สนใจในสถาปัตยกรรม เห็นการปรากฏตัว เห็นประกายคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในสถาปัตยกรรมประเภทคุ้มสมัยก่อน เห็นความสำคัญของประวัติศาสตร์ ไม่ลืมรากที่ลุ่มลึกของบรรพบุรุษ ที่สมควรจะอนุรักษ์ สืบสาน เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาสถาปัตยกรรมสืบไป
บทที่ ๑ คุ้ม (ของ) เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่
บทที่ ๒ ประวัติศาสตร์ย่านกลางเวียงเชียงใหม่
บทที่ ๓ ความสำคัญของตำแหน่ง “เจ้าบุรีรัตน์”
บทที่ ๔ คุ้มกลางเวียง (คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ มหาอินทร์)
บทที่ ๕ การปรับปรุงคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๖๑
บทที่ ๖ บทสรุปการศึกษาคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)
ฯลฯ