• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ
  • ISBN :978-616-398-455-5
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 194
  • ขนาดไฟล์ : 29.26 MB
คุ้มบ้านเจ้าเฮือนเก่าล้านนา : ลักษณะสถาปัตยกรรมและลวดลายประดับอาคาร แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของงานสถาปัตยกรรมประเภทที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ในช่วงสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองของล้านนาจากปรากฏการณ์ทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ที่มาพร้อมอิทธิพลตะวันตกและรสนิยมสมัยใหม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบอาคาร ลวดลายประดับตกแต่ง เทคนิควิธีการต่างๆ และกระบวนการช่างของเรือนพักอาศัยขนาดใหญ่ในวัฒนธรรมล้านนา
บทที่ 1 ปฐมบทเรือนล้านนาและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
บทที่ 2 บริบทล้านนาช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง
บทที่ 3 เรือนล้านนาขนาดใหญ่และลวดลายประดับอาคาร
บทที่ 4 องค์ประกอบตกแต่งและลวดลายประดับอาคารขนาดใหญ่
บทที่ 5 บทสรุป