• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
  • Author : ระวี จันทร์ส่อง
  • ISBN :9786163984098
  • ภาษา : Thai
  • จำนวนหน้า : 295
  • ขนาดไฟล์ : 5.18 MB
หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการเรียนภาษาสันสกฤตสำหรับผู้สนใจทั่วไป ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับการเรียน ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของภาษาสันสกฤต อักษรชนิดต่างๆ ที่ควรทราบ ที่ควรทราบ ตลอดจนไวยากรณ์สันสกฤตเบื้องต้น ผู้เขียนได้จัดลำดับเนื้อหาให้เข้าใจง่าย ตัดกฎเกณฑ์บางอย่างที่ซับซ้อนออกไปคงไว้แต่ส่วนที่จำเป็นเท่านั้น เนื้อหาแต่ละตอนประกอบด้วยวิธีการและตัวอย่างประกอบและยังมีแบบทดสอบท้ายตอนเพื่อทบทวนความเข้าใจของผู้เรียนอีกด้วย เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจในภาษาสันสกฤตตั้งแต่เริ่มศึกษาไปจนถึงระดับสูง
Editor’s note I
คํานํา III
สารบัญ IV
บทที่ 1
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแปล 1
1.1 ความหมายของการแปล 1
1.2 ทฤษฎีการแปล 4
1.3 คุณสมบัติของนักแปล 6
1.4 ชนิดของการแปล 8
1.5 ขั้นตอนการแปล 9